September 10th, 2006

Bart's 31st Birthday at Keystone